header

Wat is Promise Ministry

Naam

Promise Ministry is een evangelisatiebediening met een Boekenwinkel en Uitgeverij, gevestigd in Winsum, Friesland, in Nederland.

Doel

 1. Het doel van Promise Ministry is anderen de taal  van de Bijbel te leren, zodat zij de prachtige boodschap erin verstaan en het goede nieuws over Jezus Christus aanvaarden.
 2. Promise Ministry wil dit bereiken door alle mensen die willen luisteren, erop te wijzen
  • dat de onbegrensde liefde van Jezus Christus de enige oplossing is voor de problemen in deze wereld (Johannes 3:16);
  • dat Hij de mensheid eeuwen geleden al, vooral in de Bijbelboeken Daniel en de Openbaring, een kijkje vooraf heeft gegeven in de ongekende chaos waarin we nu leven, en hoopt dat Gods kinderen dat zullen inzien en de beslissende keuze zullen maken;
  • dat Zijn laatste oproep aan de mensheid in Openbaring 14:6-12 en Openbaring 8:1-4  hoe dan ook, wereldwijd verkondigd zal worden.
 3. Promise Ministry zet zich ervoor in om
  • mensen die Jezus willen volgen, toe te rusten en aan te sporen hun unieke geloofsbeleving op praktische en oprechte wijze uit te dragen, terwijl ze  trouw blijven aan wat ze begrijpen dat de Heer van hen vraagt (Johannes 14:15 en 16:13);
  • aandacht te vragen voor het feit dat de Heer ons een prachtig lichaam is, waar wij voor ons bestwil goed voor moeten zorgen (Romeinen 12:1);
  • de geloofsband onder christenen op te bouwen en te versterken door middel van het organiseren van toepasselijke themabijeenkomsten, workshops, seminars, studiedagen en lezingen;
  • samenwerking te zoeken met andere christenen die in hun omgeving en in hun geloofsgemeenschap een bediening willen opstarten en wil hen daarbij op praktische wijze helpen, mits in overeenstemming met het eigen geloofskader;
  • kosteloos of tegen kostprijs via haar website studiemateriaal, overdenkingen, e-boeken, gebedspastoraat- en ander materiaal aan te bieden;
  • en verder alles te doen wat in haar vermogen ligt en wat bijdraagt aan het  hierboven gestelde doel, mits hierdoor niet in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde wordt gehandeld.

Vermogen

De financiële middelen van Promise Ministry  komen uit eigen vermogen;

 1. subsidies, giften en donaties;
 2. erfstellingen of legaten;
 3. verkoop van materialen op de website, markten en
 4. op andere wijze verkregen.

Disclaimer en Verantwoordelijkheid:

Promise Ministry is een bediening van Ingrid A. Wijngaarde-Homoet. Ik ben ten allen tijde verantwoordelijk te houden voor wat op deze website vermeld en gepubliceerd wordt. Als u het niet eens bent met een vermelding of uitspraak, of een kopierechtclaim meent te moeten vestigen, dan verzoiek ik u mij hierover een bericht te sturen via het Contactformulier. Ik neem dan zo nodig contact met u op.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld is gebleven. – Jozua 23:14